صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف

در سال 1946 و بمنظور ارسال کمکهای غذایی و دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردید و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در سال 1959 سند حقوق کودکان از سوی سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت که در آن حقوق اولیه کودکان برای داشتن حفاظت، آموزش، بهداشت، پوشاک و سرپناه و تغذیه مناسب تعریف گشته است. هم اکنون یونیسف قوه محرکهای است که در جهت ایجاد دنیایی تلاش میکند که در آن حقوق همه کودکان به رسمیت شناخته میشود. یونیسف توانایی و قدرت جهانی را در راه تاثیرگذاری بر روی مسئولین و تصمیم گیرندگان دار است و همچنین دارای طیف وسیعی از همکاران در سطح عمومی میباشد تا افکار و ایدههای نوین را به واقعیت تبدیل نماید. این ویژگیها یونیسف را در سطح سازمانهای جهانی و در سطح گروههایی که با جوانان و کودکان در ارتباط هستند منحصربفرد نمودهاست.

به اعتقاد یونیسف پرورش و مراقبت از کودکان بنیان و اساس پیشرفت بشری میباشد و برپایه این تفکر تشکیل شده است : همکاری در جهت غلبه بر موانعی که فقر، خشونت، بیماری و تبعیض بر سر راه کودکان قرار دادهاست. یونیسف اعتقاد دارد که با همدیگر، میتوانیم دنیای بشری را ارتقا دهیم. یونیسف از اقداماتی که در جهت فراهم نمودن بهترین شرایط شروع زندگی برای کودکان باشد دفاع مینماید. زیرا مراقبت صحیح در دوران آغازین زندگی شکلدهنده و سازنده پایههای محکم برای تمام زندگی هر فرد میباشد. یونیسف آموزش دختران را حداقل برای اطمینان از پایان دوره متوسطه ترویج میکند. زیرا این موضوع همه کودکان را بهرهمند خواهد ساخت.دختران تحصیلکرده بزرگ میشوند تا متفکرانی بهتر، شهروندانی بهتر و در نهایت مراقبین و والدینی بهتر برای کودکان خود شوند. یونیسف در جهت محافظت از کودکان در برابر بیماریهای شایع ویژه کودکان اقدام مینماید. و همچنین در جهت تغذیه صحیح و موثر کودکان فعالیت میکند. زیرا این عمل اشتباهی است که کودکی بر اثر بیماری و مرض قابل پیشگیری و درمان صدمه ببیند و یا فوت کند. یونیسف در جهت جلوگیری از گسترش بیماری ایدز در میان جوانان و کودکان تلاش میکند. تا انها را از صدمهدیدن دور نگاه دارد و همچنین آنها را قادر سازد تا دیگران را نیز محافظت نمایند.

یونیسف به کودکان و خانوادههایی که به این بیماری مبتلا شدهاند کمک مینماید تا زندگی خود را باوقار و با احترام ادامه دهند. یونیسف در راه ایجاد محیطهای امن برای کودکان با همه افراد سروکار دارد. یونیسف در حوادث غیرمترقبه بمنظور کاهش میزان صدمه حضور دارد و در هرجایی که کودکان تهدیدشده باشند، زیرا کودکی نباید در معرض خشونت، تجاوز و استثمار قرار بگیرد. یونیسف حامی گفتگوها و همایشها در زمینه حقوق کودکان میباشد. یونیسف در جهت ایجاد اطمینان خاطر از مساوات برای کسانی که در معرض تبعیض قرارگرفتهاند بویژه زنان و دختران تلاش می نماید. یونیسف در جهت عملی ساختن "اهداف توسعه هزاره و در جهت نیل به اهداف مطروح در منشور سازمان ملل تلاش مینماید. و تلاش میکند افراد را نسبت به وعدههای دادهشده به کودکان متعهد و پاسخگو نگاه دارد. یونیسف جزئی از یک حرکت جهانی برای کودکان است – یک ائتلاف ویژه در توسعه و بهبود زندگی کودکان – و در این حرکت و همچنین در رویدادهای مختلف نظیر جلسات سازمان ملل در مورد کودکان، جوانان و کودکان را نسبت به حضور، سخنرانی و تاثیرگذاری بر روی زندگی خودشان تشویق مینماید. یونیسف مجموعه ای از 7000 نفر در 155 کشور جهان میباشد.