شروع فعالیت مهارت آموزان دوره قالی بافی

در طی دوره آموزشی قالی بافی که در مرکز مهارت آموزی غیر فنی مرکز آق تپه در سال 1395 در طی سه ماه برگزار گردید تعداد 10 نفر مهارت جو شرکت کردند. هنرجویان پس از گذراندن این دوره موفق به بافت فرش و تابلو شده اند و در مرحله درآمد زایی می باشند.

 

Image: