قهرمانی مددجوی سابق انجمن

شکوفه از مددجویان قدیمی انجمن، توانست در مسابقه ورزشی طناب زنی حکم قهرمانی دریافت نماید.

 

Image: