ما را در غم خود شریک بدانید!

شما ميتوانيد با سفارش استند همدردي انجمن ، به تامين هزينه تحصيل و زندگي كودكان تحت پوشش ما ، كمك كنيد. اين استند  ها با نام شما ارسال خواهد شد. 

براي سفارش ميتوانيد با شماره تلفن : ٨٨٠٢٨٥٠٨-٠٢١ تماس بگيريد.